Algemene Voorwaarden Hallinto-Certified

Algemene Voorwaarden voor Hallinto-Certified 

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Hallinto-Certified als onderdeel van HALLINTO BVBA met maatschappelijke zetel te Boutersem en ingeschreven in de K.B.O onder 0898.877.323 . (Hierna: “Hallinto-Certified”).

1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN - Deze algemene voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen HALLINTO-CERTIFIED en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de koper. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de koper vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

2. OFFERTES EN BESTELLINGEN – Al onze tarieven zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Al onze offertes blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt HALLINTO-CERTIFIED slechts na schriftelijke bevestiging ervan.

3. VERBINTENISSEN - Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een afgevaardigd bestuurder of een persoon van HALLINTO-CERTIFIED die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

4. INSCHRIJVINGEN - Inschrijvingen voor een programma kan alleen schriftelijk (met brief, e-mail of via de website van hallinto-certified.be of hallinto.be) geschieden. Als datum van aanmelding geldt de datum van ontvangst van de aanmelding. Telefonische inschrijvingen dienen alsnog schriftelijk te worden bevestigd en dit binnen de 3 werkdagen. Inschrijvingen dienen te worden verstuurd naar: tilly@hallinto.be. Een inschrijving is slechts definitief na bevestiging door HALLINTO-CERTIFIED.


5. DATA EN UREN - De sessies welke worden gegeven en de data waarop deze plaatsvinden staan vermeld op de website. HALLINTO-CERTIFIED behoudt zich het recht voor om deze planning ten allen tijde aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Trainingen worden gegeven op werkdagen, van 8u30 tot 17u, met een middagpauze van ongeveer 1/2 uur.

6. TARIEVEN, FACTURERING EN BETALING - De tarieven staan vermeld op de website. Lunch, koffie en thee zijn in de cursustarieven inbegrepen. Deze tarieven zijn exclusief BTW. De vennootschap behoudt zich het recht voor haar cursustarieven aan te passen, tenzij het cursustarief reeds schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd. De volledige betaling (KMOP + BTW) dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn door bijschrijving van het op de factuur vermelde bedrag op de bankrekening van de vennootschap met vermelding van de betaalreferentie. De vennootschap behoudt zich het recht voor toegang tot de cursus te weigeren zo de factuur op datum van aanvang van de cursus niet is betaald.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

7. ANNULERING

  • Vanaf overeenkomst tot 14 kalenderdagen voor de startdatum: kosteloos annuleren mits administratieve vergoeding van 50 euro en eventueel gemaakte kosten door HALLINTO-CERTIFIED
  • 14 tot 7 kalenderdagen op voorhand: 50%
  • Vanaf 7 kalenderdagen op voorhand: 100%
  • Een wijziging die binnen 14 kalenderdagen voor aanvang wordt aangevraagd, wordt beschouwd als een annulatie
  • Een verschuiving van training kan tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de training wordt aanvaard mits administratieve vergoeding van 50 euro en eventueel gemaakte kosten door HALLINTO-CERTIFIED. Een verschoven training kan niet opnieuw worden verschoven en wordt beschouwd als een annulatie.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke annulatie is de volledige prijs van de training verschuldigd
  • Annulaties en/of wijzigingen kunnen worden doorgevoerd via tilly@hallinto.be. De datum van ontvangst geldt als verbrekingsdatum.
    HALLINTO-CERTIFIED, Leuvensesteenweg 305 E1, 3370 Boutersem, tilly@hallinto.be, 0493502090
  • De annulatie is pas definitief wanneer je een bevestiging van HALLINTO-CERTIFIED hebt ontvangen

8. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN - Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9. PRIVACY - Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.


10. AANSPRAKELIJKHEID - Ofschoon de vennootschap zich zal inspannen haar cursussen naar beste inzicht en vermogen te (doen) geven, is de vennootschap - behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de Vennootschap of haar leidinggevend personeel – niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever of diens personeel geclaimde schade, waaronder HALLINTO-CERTIFIED schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit of anderszins verband mocht houden met het gebruik van het cursusmateriaal, de inhoud van de cursus, de toepassing of het resultaat daarvan. De opdrachtgever verplicht zich de vennootschap voor mogelijke aanspraken van derden terzake van zulke schade te vrijwaren. Iedere eventuele aansprakelijkheid van de vennootschap voor schade is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het door opdrachtgever voor de betreffende cursus(sen) voldane factuurbedrag.

11. OVERMACHT EN VERHINDERING - De vennootschap zal al het redelijke in het werk stellen om de cursussen doorgang te doen laten vinden. De vennootschap zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien een cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden om redenen van overmacht. Als redenen van overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst door de vennootschap niet kan worden gevergd en in ieder geval ook het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, overheidsmaatregelen, onvervangbaarheid bij ziekte van personeel, bedrijfs- of andersoortige stoornissen, inbeslagneming, brand, defecten aan het cursusmateriaal, en voorts iedere andere omstandigheid die de vennootschap redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, dan wel waarop geen invloed kon worden uitgeoefend. Indien de vennootschap ten gevolge van overmacht niet of slechts gedeeltelijk een geboden cursus gestand kan doen, is zij gerechtigd de cursus te verschuiven alsook om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en in dat geval aan de opdrachtgever een evenredig deel van de totale cursusprijs te restitueren, in welk geval de vennootschap van al haar verplichtingen zal zijn gekweten. Voorgaande opsomming is niet beperkend. HALLINTO-CERTIFIED is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding.

12. KLACHTEN - Iedere klacht met betrekking tot geleverde diensten dient ons medegedeeld te worden per aangetekend schrijven of e-mail binnen de acht dagen na uitvoering van de dienst of levering van het goed. Na verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden. Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons medegedeeld te worden per aangetekend schrijven of e-mail binnen de 8 dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

13. NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID - Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

14. EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID - Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x